Członkostwo w Polskim Komitecie Geotechniki

Statut PKG przewiduje następujące typy członkostwa:

  • zwyczajne,
  • honorowe,
  • wspierające.

Członkiem zwyczajnym PKG może być osoba fizyczna, zajmująca się profesjonalnie geotechniką i wykazująca się osiągnięciami potwierdzającymi jej odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie. Każdy członek zwyczajny należy organizacyjnie do jednego z Oddziałów Regionalnych lub Podkomitetów.

 

Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna, która wybitnie zasłużyła się dla rozwoju PKG lub geotechniki.

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, związane lub nie związane zawodowo z geotechniką oraz osoby prawne (spółki, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe) zainteresowane statutową działalnością PKG i deklarujące określone świadczenia na jego rzecz, w tym zwłaszcza poparcie finansowe.

CERTYFIKATY POLSKIEGO KOMITETU GEOTECHNIKI

 

Polski Komitet Geotechniki przyznaje dwa rodzaje certyfikatów: indywidualne i zbiorowe.

 

Certyfikat Indywidualny potwierdza wysokie kwalifikacje i kompetencje członka PKG do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim oraz wykonawczym i nadzorczym. Certyfikat Indywidualny PKG uprawnia do wykonywania geotechnicznych badań laboratoryjnych i polowych gruntu, projektowania geotechnicznego, sprawowania specjalistycznego nadzoru geotechnicznego, wykonywania specjalistycznych robót geotechnicznych, sprawowania funkcji doradczych i opiniodawczych oraz wykonywania specjalistycznych ekspertyz dla nadzoru budowlanego, nadzoru górniczego, administracji państwowej i samorządowej.

 

Certyfikat zbiorowy potwierdza wyróżniające się kwalifikacje oraz kompetencje członka zbiorowego PKG do prowadzenia badań, projektowania i wykonywania robót geotechnicznych w dziedzinie, która jest przedmiotem jego specjalności.