Certyfikat indywidualny

I. Kto może starać się o certyfikat indywidualny?

 

Certyfikat indywidualny może uzyskać członek zwyczajny PKG, który posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę i dorobek zawodowy z dziedziny geotechniki:

 • dyplom ukończenia wyższej uczelni, umożliwiający podjęcie pracy w zakresie działania geotechniki,
 • co najmniej 5 letni staż pracy zawodowej, której głównym przedmiotem były badania geotechniczne, projektowanie, lub wykonawstwo robót,
 • co najmniej 3 letni staż członkowski PKG,
 • wykonał w okresie ostatnich 3 lat samodzielnie lub jako współautor co najmniej 5 opracowań geotechnicznych, zaopiniowanych na piśmie przez członka PKG posiadającego certyfikat indywidualny PKG,
 • zdał z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny,
 • ma opłacone na bieżąco składki członkowskie PKG,
 • uiścił opłatę regulaminową związaną z przyznaniem certyfikatu w wysokości ustalonej przez Zarząd PKG.

 

II. Kto składa wniosek?

 

Przewodniczący Oddziału (Podkomitetu) składa wniosek o przyznanie certyfikatu do Komisji ds. Certyfikatów.

 

III. Kto przyznaje certyfikat indywidualny?

 

Certyfikat indywidualny przyznaje Prezydent PKG, na podstawie wniosku zaopiniowanego przez Komisję ds. Certyfikatów i Uchwały Prezydium Zarządu PKG.

 

IV. Jaka jest forma i zakres egzaminu?

 

Egzamin kwalifikacyjny jest egzaminem testowym i problemowym oraz obejmuje zakres merytoryczny geotechniki objęty rozporządzeniem MSWiA w sprawie ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych, a także znajomość prawa budowlanego, w tym między innymi:

 • znajomość prawa geotechnicznego i prawa budowlanego,
 • badania laboratoryjne i polowe gruntów,
 • wytrzymałość i odkształcalność ośrodka gruntowego,
 • nośność i stateczność budowli,
 • technologie robót geotechnicznych w różnych warunkach wodno-gruntowych,
 • projektowanie geotechniczne

 

Egzamin testowy powinien obejmować 40 pytań, w tym co najmniej 10 pytań z prawa budowlanego i prawa geotechnicznego. Wybór 40 pytań testowych na konkretny egzamin kwalifikacyjny należy do Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej w każdym oddziale (podkomitecie) PKG.

 

V. Na jaki czas przyznawany jest certyfikat indywidualny?

 

Certyfikat indywidualny przyznaje się na czas nieokreślony, zbiorowy na okres 5 lat. Polski Komitet Geotechniki prowadzi rejestr przyznanych certyfikatów.

 

Regulamin przyznawania certyfikatów Polskiego Komitetu Geotechniki

Wniosek o przyznanie certyfikatu indywidualnego

Zasady przeprowadzania egzaminów

Zakres literatury objętej Egzaminem

Uchwała Zarządu PKG w sprawie powołania Egzaminacyjnej Komisji Kwalifikacyjnej ds. Certyfikatów