Jak zostać członkiem PKG?

I. Kto może zostać członkiem PKG?

 

Członkiem zwyczajnym PKG może być osoba fizyczna, zajmująca się profesjonalnie geotechniką i wykazująca się osiągnięciami potwierdzającymi jej odpowiednie kwalifikacje w tej dziedzinie.

 

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne, związane lub nie związane zawodowo z geotechniką oraz osoby prawne (spółki, fundacje, przedsiębiorstwa, instytucje państwowe i samorządowe) zainteresowane statutową działalnością PKG i deklarujące określone świadczenia na jego rzecz, w tym zwłaszcza poparcie finansowe.

 

II. Jak zostać członkiem PKG?

 

Członków zwyczajnych, spełniających powyższe warunki przyjmuje Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) działającego na terenie miejsca zamieszkania kandydata, na podstawie pisemnej deklaracji zgłaszającego się, zaopiniowanej przez dwóch wprowadzających członków zwyczajnych.

 

Członków wspierających przyjmuje Prezydium Zarządu PKG lub Prezydium Zarządu Oddziału Regionalnego (Podkomitetu) na podstawie pisemnej deklaracji.

 

III. Czy studenci mogą zostać członkami PKG?

 

Zgodnie z uchwałą Zarządu Małopolskiego Oddziału studenci kierunków/specjalności z zakresu geotechniki mogą zostać przyjęci w poczet członków Oddziału na podstawie opinii promotora bądź opiekuna naukowego. Studenci magą wybrać wielkość składki członkowskiej PKG: 20 zł/rok (bez członkostwa w ISSMGE) lub 80 zł/rok (z członkostwem w ISSMGE).

 

IV. Jakie korzyści wynikają z członkowstwa w PKG?

 

Członkowie mają nie tylko możliwość uczestniczenia w seminariach, zebraniach, konferencjach i innych przedsięwzięciach organizowanych przez PKG, ale także wyjątkową okazję do nawiązania kontaktów ze specjalistami z zakresu szeroko rozumianej geotechniki. Członkowie PKG mogą być zgłaszani na członków stowarzyszeń międzynarodowych ISSMGE lub AITES względnie innych, z którymi PKG nawiąże współpracę.
Po przynajmniej 3 letnim stażu w PKG (z uregulowanymi składkami) Nasi członkowie mogą starać się o certyfikat (indywidualny/zbiorowy) potwierdzający wysokie kwalifikacje i kompetencje do wykonywania prac geotechnicznych o charakterze badawczym, projektowym, opiniodawczym, eksperckim i wykonawczym oraz nadzorczym. Legitymowanie się Certyfikatem w przetargach staje się coraz ważniejszym elementem oceny oferenta.

 

V. Jakie są obowiązki członków PKG?

 

Członek zwyczajny jest zobowiązany do:

  • aktywnego udziału w realizacji celów PKG,
  • przestrzegania postanowień statutu i uchwał władz PKG,
  • brania czynnego udziału w zebraniach PKG,
  • regularnego płacenia składek członkowskich,
  • dbania o dobrą opinię PKG i zachowywania postawy godnej jego członka.

 

Pobierz deklarację

Zobacz pełną wersję statutu PKG