Misja i cele

Naszą misją jest integracja specjalistów z zakresu szeroko rozumianej geotechniki i dziedzin pokrewnych, stworzenie przestrzeni do wymiany poglądów i doświadczeń, upowszechnianie wiedzy, dobrych praktyk, a także nowoczesnych metod, technik i technologii w projektowaniu i realizacji inwestycji geotechnicznych oraz nieustanne podnoszenie profesjonalizmu i kwalifikacji członków PKG. Naszymi działaniami pragniemy również podkreślić rolę geotechniki, także w aspektach ekonomicznych, w prowadzeniu wszelkich inwestycji.

 

Swoją misję zamierzamy realizować poprzez:

  • inicjowanie i organizację paneli dyskusyjnych, organizację spotkań, wykładów, seminariów, konferencji w celu stworzenia przestrzeni do wymiany doświadczeń, prezentowania dobrych praktyk, nowych metod, techniki i technologii
  • propagowanie, wspieranie zainteresowań pracą naukową i badawczą z zakresu geotechniki wśród studentów
  • wyłanianie i promocję najlepszych rozwiązań i produktów w zakresie geotechniki, wspieranie dobrych praktyk poprzez przyznawanie wyróżnień dla najlepszych i nowoczesnych realizacji inżynierskich
  • współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego oraz upowszechnianie wiedzy w zakresie geotechniki i jej znaczenia w projektowaniu inżynierskim
  • konsultowanie i opiniowanie aktów prawnych, norm, instrukcji itp.
  • działanie na rzecz standaryzacji przepisów oraz zmian istniejących i tworzenie nowych przepisów prawnych w dziedzinie geotechniki
  • wykonywanie wszelkiego rodzaju opracowań geotechnicznych (ekspertyz, opinii itp.) dotyczących trudnych i nietypowych warunków posadowienia i ziemnych prac inżynierskich
  • szeroko pojmowany konsulting naukowy.

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich zainteresowanych. Prosimy o kontakt z Zarządem Małopolskiego Oddziału PKG.