Opowiedź Zarządu Głównego PKG

W odpowiedzi na list Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG do Zarządu Głównego PKG otrzymaliśmy następujące wyjaśnienia:
Szanowni Państwo,

 

W odpowiedzi na pismo Zarządu Oddziału Małopolskiego PKG uprzejmie informuję, że nietrafna jest opinia Zarządu Oddziału wskazująca, że Prezydium Zarządu PKG nie podejmowało w kadencji 2008/2011 działań mających na celu zmiany w Prawie budowlanym.

 

Skuteczna zmiana wymaga podejmowania zarówno wystąpień oficjalnych do instytucji państwowych i ustawodawczych jak i działań mających na celu zbudowanie szerokiego frontu poparcia dla proponowanych zmian. Środowisko geotechników w Polsce nie jest środowiskiem dostatecznie licznym i odpowiednio jednolitym, w przeciwieństwie do np. stowarzyszenia architektów, dlatego działania niektórych kolegów były nie tylko niechętne, ale wręcz szkodzące podejmowanym przez nas staraniom. Stąd przyjęty przez nas sposób działania, ograniczający krąg osób zaangażowanych w sprawę. Podstawową przyczyną braku wyraźnych efektów w mijającej kadencji Prezydium Zarządu PKG był proces legislacyjny w Sejmie. Zmiany w Prawie budowlanym można podzielić na zmiany szczegółowe i zmiany systemowe. Zmiany w Prawie budowlanym, które przeprowadzono w mijającej kadencji Sejmu, dotyczyły jedynie zagadnień bardzo szczegółowych np. uproszczenie procedury pozwoleń na budowę. Podczepienie się pod tego rodzaju zmiany, z propozycjami, które nie są związane tematycznie z konkretną zmianą ustawy, było z góry skazane na porażkę. Udział stowarzyszeń w opiniowaniu aktów prawnych sprowadza się, bowiem do opiniowania konkretnego aktu prawnego przygotowanego przez ministerstwa. Przygotowywana od dłuższego czasu duża zmiana systemowa Prawa budowlanego nie znalazła się niestety w agendzie działania tej kadencji Sejmu.

 

Z kolei zmiana rozporządzenia dotyczącego ustalania warunków geotechnicznych posadowienia obiektów budowlanych wymaga dokonania wcześniejszych zmian systemowych w Prawie budowlanym, które powoływałyby konieczność dokonania zmiany w naszym rozporządzeniu. Zmiany systemowe wiążą się z koniecznością zharmonizowania Prawa budowlanego z normą Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne.

 

Prezydium Zarządu PKG skupiło się w minionej kadencji na budowaniu szerokiego frontu poparcia dla proponowanych przez nas zmian w ustawie. Podjęto, więc działania, zarówno na szczeblu lokalnym jak i na szczeblu centralnym Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa. Niestety PIIB, głównie ze względu na dużą liczbę specjalności, jak dotąd była niechętna wprowadzeniu specjalności geotechnicznej do Prawa budowlanego. Bez bezpośredniego poparcia ze strony PIIB wprowadzenie specjalności geotechnicznej jest jednak niemożliwe. Aby zmienić to nastawienie niezbędne są działania wszystkich Oddziałów PKG na szczeblu lokalnym. Tymczasem zaledwie w dwóch Oddziałach PKG podjęto takie działania.
Zdecydowanie większe sukcesy zanotowaliśmy w poszukiwaniu sprzymierzeńców spoza PKG i PIIB. Uzyskaliśmy formalne poparcie PZITB, Polskiego Kongresu Drogowego i innych stowarzyszeń. Sukcesem zakończyły się również działania na konferencji „Awarie budowlane” w 2010 roku, na której podjęto uchwałę w sprawie konieczności zmian zapisów w Prawie budowlanym dotyczących geotechniki. Uchwała ta została opublikowana w numerze 2/2010 „Inżyniera Budownictwa”.
W minionej kadencji oprócz rozmów nieformalnych mieliśmy następujące wystąpienia oficjalne PKG w sprawie zmian w Prawie budowlanym:
• z dnia 24.06.2008 do Prezesa PIIB prof. Z. Grabowskiego;
• z dnia 14.07.2008 do Wiceministra Olgierda Dziekońskiego, Ministerstwo Infrastruktury;
• z dnia 03.10.2008 do Posła Zbigniewa Rynasiewicza, Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej;
• z dnia 10.02.2009 do Ministerstwa Infrastruktury;
• z dnia 20.03.2009 do Marszałka Senatu RP

 

Dziękując kolegom za poruszenie tej tematyki zwracamy jednocześnie uwagę, że zbudowanie szerokiego frontu poparcia dla specjalności geotechnicznej wymaga zintensyfikowania działań Zarządów Oddziałów na szczeblach lokalnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Wymaga także zwiększenia aktywności publikacyjnej członków PKG podkreślającej konieczność wprowadzenia takiej specjalności i podającej konkretne przykłady awarii budowlanych spowodowanych brakiem geotechników w procesie budowlanym. Tymczasem publikacje w minionej kadencji dotyczą tylko członków dotychczasowego Zarządu PKG (prof. K. Parylak i dr inż. W. Cichy, prof. Z. Lechowicz).

 

Uważamy istniejący system egzaminów na certyfikat Polskiego Komitetu Geotechniki za prawidłowy i sprawdzający się w dotychczasowej praktyce. Chodzi o rzeczywiste sprawdzenie umiejętności kandydatów, a nie o pozorne działania. Liczba pytań na uprawnienia budowlane, opublikowanych przez PIIB, wynosi kilka tysięcy. Przygotowanie się do takiego egzaminu bez specjalnego kursu organizowanego przez PZITB jest raczej niemożliwe. Przyjęliśmy system tematyczny, ograniczający zdecydowanie liczbę możliwych pytań. Opublikowanie ograniczonej liczby pytań byłoby z kolei sprzeczne z ideą egzaminu.

 

Niezwykle istotną sprawą jest promowanie, już i tak wysoko ocenianego, certyfikatu Polskiego Komitetu Geotechniki przez samych członków PKG. Liczba dokumentacji geotechnicznych, zatytułowanych projekt czy opinia geotechniczna i podpisanych przez członków PKG, z podaniem numeru certyfikatu PKG, jest nadal ograniczona. Jak dotychczas Zarządy Oddziałów rzadko podejmują rozmowy na szczeblu lokalnym administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego wyjaśniające rolę geotechników w procesie budowlanym.

 

Za Prezydium
Prezydent
Polskiego Komitetu Geotechniki
Prof. dr hab. inż. Zbigniew Lechowicz

 

 

Bardzo dziękujemy za udzielenie obszernych wyjaśnień!